Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het Cookiebeleid. Lees meer

Akkoord

Stichting Kindertherapeuticum Zeist

De hoofdvestiging van de aanbieder vindt u op Wilhelminalaan 51 Zeist.
Hulpverlening kan plaatsvinden op een andere locatie en/of bij cliënt thuis.

Stichting Kindertherapeuticum Zeist is een landelijk werkend multidisciplinair samenwerkings­verband van zorgverleners op het gebied van de jeugd GGZ: kinderartsen, kinder- en Jeugdpsychiater, GGZ-psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten, logopediste, sensorisch informatieverwerkingstherapeut, creatief therapeuten muziek en beeldend, euritmietherapeut, psychomotore therapeut, voedingskundige. Het Kindertherapeuticum is gevestigd Zeist en bestaat 21 jaar. Het Kindertherapeuticum biedt multidisciplinaire diagnostiek en behandeling aan kinderen en jeugdigen met gezondheids-, opvoedings- of ontwikkelingsproblemen. Omdat we werken met één dossier per kind, zijn de lijnen kort en is consultatie makkelijk te organiseren. Ook kan gemakkelijk teruggeschakeld worden van zwaardere naar minder zware zorg, bv van SGGZ naar BGGZ. Ook biedt StichtingKindertherapeuticum de mogelijkheid tot het inzetten van ambulante non-verbale therapieën. Dit voor ouders die bereid zijn om hiervoor naar Zeist te komen. Overige ouders en kinderen worden z.s.m. na het diagnostisch onderzoek terugverwezen naar het wijkteam, lokale zorgaanbieders, POH-GGZ etc. Doel is steeds om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te houden en om ouders en netwerk waar mogelijk in hun kracht te krijgen. Controle-afspraken worden gemaakt om, indien nodig, het verdere verloop van kind/gezin te kunnen volgen, terugval tijdig te kunnen signaleren en bijsturen. Voor ieder kind/gezin geldt dat er een toegespitst plan voor behandeling wordt gemaakt, waarin flexibel geschakeld kan worden tussen disciplines en modules. Zorgaanbieders van het Kindertherapeuticum investeren voortdurend in verdere professionalisering en afstemming tussen de verschillende disciplines van het multidisciplinaire team. We houden wekelijks besprekingen om diagnostische bevindingen en behandellijnen op elkaar af te stemmen. Doordat de professionals kunnen profiteren van elkaars kennis en kunde, kan er bezuinigd worden op cliënt-contacten, wat kostenbesparend werkt. Vanuit het Kindertherapeuticum wordt veel waarde gehecht aan het versterken van de eigen kracht van ouders. Het doel van de behandeling is niet alleen gericht op het oplossen van de voorliggende klachten. Doel is ook om een bijdrage te leveren aan het versterken van vaardigheden en gezinsrelaties en een gezondheid bevorderende leefstijl. Hiermee wordt de kans op het ontstaan van nieuwe problemen verminderd. Vanwege de reisafstand van vele cliënten is het ook niet anders mogelijk dan dat ouders op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid aangesproken en daarin gecoacht worden. Helpend is dat de aanmeldingsklachten zo geherformuleerd worden dat ze groei en ontwikkeling mogelijk maken en ouders helpen om te zien wat zij zelf kunnen doen. Het instrument hiertoe ligt in de professionaliteit van de hulpverleners. De GGZ-zorgverleners van het Kindertherapeuticum zijn allen zeer ervaren (minimaal 20 jaar werkervaring). De zorgverleners van het Kindertherapeuticum werken vanuit het antroposofisch mensbeeld. Dit betekent dat zij een visie hebben op de ontwikkeling van kinderen en volwassenen waarin de eigen ontplooiing in samenhang met de mensen in hun eigen omgeving centraal staat. Vanuit deze visie wordt in de hulpverlening gewerkt aan bewustwording bij ouders van de ontwikkeling die hun kind doormaakt, welke keuzes daarbij passen en hoe ze hun kind kunnen helpen om zo goed mogelijk te leren participeren in de sociale milieus: gezin, school, vrije tijdsbesteding etc. Hierbij rekening houdend met eventuele beperkingen, maar vooral uitgaand van de kracht van het kind. In de afgelopen jaren is door een extern bureau 4x een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat ouders na hulp van het Kindertherapeuticum zich beter toegerust voelen om met de problematiek van hun kind om te gaan. Er zijn aanwijzingen dat onze werkwijze kostenbesparend werkt.

Website

Hulpvormen op deze vestiging

Kindergeneeskunde, Behandeling Jeugd Individueel, Behandeling Jeugd GGZ

Specialismen op deze vestiging

ADHD, Angststoornis, Autisme Spectrum Stoornissen, Depressie, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hoog sensitiviteit, Infant mental health, Lichamelijke beperking, Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch, Rouw, Seksueel misbruik, Trauma, (Licht) Verstandelijke beperking

 

Samenwerking tussen: